Homepage Over ons Enkele afspraken

Onze regels

 1. De geleiders trachten tijdig bij het BEGIN van de les op het terrein aanwezig te zijn en de les volledig bij te wonen. Mocht U om één of andere reden te laat zijn of vroeger de les willen verlaten, vraag dan steeds toestemming aan de hoofdinstructeur om het plein te betreden of te verlaten.
 2. Er is geen bezwaar dat meerdere begeleiders de hond opleiden, deze moeten echter wel lid zijn dit om in orde te zijn met de verzekering. Het is echter verboden tijdens de les te veranderen van begeleider.
 3. Elke hond die de plein betreed moet in orde zijn met de voorziene inentingen.
 4. Honden worden niet gebrutaliseerd. Slaan, stampen zijn uit den boze en worden niet getolereerd. De betrokken begeleider zal onmiddellijk van de plein verwijderd worden.
 5. Hondenpoepzakjes zijn verplicht zodat hondenpoep onmiddellijk kan opgeruimd worden. Maak daarom ook gebruik van de honden WC's VOOR de les, ook hier moet de hondenpoep dadelijk worden opgekuist.
 6. Tijdens de les wordt niet gerookt.
 7. Het is verboden honden vast te leggen op het terrein.
 8. Loopse teven worden niet op het terrein toegelaten (minimum 3 weken)
 9. De toestellen op het terrein zijn bestemd voor gebruik door de honden onder toezicht van een instructeur. Ieder ander gebruik ervan is verboden.
 10. De hond moet minstens 3 maanden oud zijn en de begeleider minimum 12 jaar, het bestuur zal beslissen wanneer er twijfel bestaat over de verhouding hond - geleider.
 11. Zieke honden worden niet toegelaten.
 12. Personen die tekenen van dronkenschap vertonen worden niet op het terrein toegelaten.
 13. Onze instructeurs zijn allemaal ware hondenliefhebbers die verantwoordelijkheid hebben aanvaard om hun kennis en ervaring met betrekking tot honden en hun opvoeding aan U over te dragen. Zij doen dit vrijwillig en onbaatzuchtig zonder enige vorm van vergoeding. Tracht hun inzet te waarderen door hun aanwijzingen stipt op te volgen en hun raadgevingen ter harte te nemen.
 14. Gelieve GSM's uit te schakelen om de les zo min mogelijk te storen.
 15.  Ongepast gedrag, uitbarstingen het verlaten van het terrein zonder toestemming en het niet naleven van de regels kan uitsluiting van de hondenschool tot gevolg hebben
 16. Wanneer hond en geleider zich in de C- klasse bevindt, dient deze eerst een brevetproef af te leggen vooraleer men voor brevet gaat. Dit zal doorgegeven worden door de instructeur aan de hoofdinstructeur.
 17. . Op de terreinen van de hondenschool zullen de honden steeds aangelijnd zijn.

Inentingen

Elke hond die op het terrein verschijnt dient ingeënt te zijn tegen de voornaamste ziektes die onze huisgenoot bedreigen!
Deze zijn:
Hondenziekte (Ziekte van Carré)
Kattenziekte (Parvovirus)
Rattenziekte (Leptospirose)
Elk lid mag pas beginnen te trainen indien zij in orde zijn met het binnen brengen van alle persoonlijke en gegevens van de hond (Tattoo-nummer, chipnummer, stamboeknummer....)
Houd er rekening mee dat het verwaarlozen van het inentingsschema alleen uw eigen hond kan schaden. Het tijdig hernieuwen van de vaccinaties beschermd niet alleen uw hond maar zal U op lange termijn heel wat dierenarts onkosten besparen.

Verzekering

Door de hondenschool werd een verzekering "burgerlijke aansprakelijkheid door derden" afgesloten ten voordele van haar leden. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de vereniging voor mogelijke schade die wordt veroorzaakt door feiten die rechtstreeks verband houden met de activiteiten van de hondenschool. De leden kunnen enkel van het voordeel van deze verzekering genieten wanneer er gewerkt wordt met de honden op het clubterrein tijdens de voorziene uren en onder begeleiding van een instructeur.
Vrijwel iedereen heeft een "familiale verzekering" deze dekt de aansprakelijkheid van de gezinsleden voor schade die wordt veroorzaakt door feiten uit het privé leven. Controleer of ook hier uw huisdier vermeld staat (dit is gratis).
Deze verzekering is de eerste tussenkomst wanneer er schade berokkend wordt door uw hond aan een andere hond of persoon!!

Reglement van innerlijke orde

Art 1 Indeling van de leden:a. De werkende leden zijn: de beheerraad en de dagelijkse besturen van de VZW KV Genebos.
b. De ereleden zijn: de leden benoemd op de algemene ledenvergadering, zij zijn vrijgesteld van de jaarlijkse bijdrage en hebben geen stemrecht.
c. De steunende leden zijn: diegenen die de club met een jaarlijkse bijdrage, hoger dan het bedrag van het lidgeld steunen. Zij hebben geen stemrecht.
d. De leden zijn: zij die jaarlijks het vastgestelde lidgeld bijdragen, dit lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de beheerraad van de VZW.
e. Alle leden die wensen wedstrijd te spelen zijn dit "verplicht" te doen onder de naam KV Genebos.Art 2 De beheerraad:a. De beheerraad van de VZW zal zich onderwerpen aan de statuten opgesteld op de stichtingsvergadering van 01 Oktober 1987.
b. De beheerraad heeft het recht het reglement van innerlijke orde te wijzigen of aan te vullen voor het goede verloop van de club.
c. De beheerraad kan steeds een beslissing genomen door het dagelijks bestuur vernietigen, als het zou blijken dat deze beslissing schade aan de goede werking van de club zou teweeg brengen.
d. De beheerraad kan sancties opleggen en zelfs tot uitsluiting overgaan, aan de leden die de club benadelen in woord en daad.
e. De beheerraad zal door vergadering beslissen, leden die om bepaalde reden uit de club zijn gesloten en na een bepaalde tijd terug willen aansluiten, te aanvaarden.
f. Onder de beheerraad staan twee dagelijkse besturen.
g. Bij voorstellen aan de beheerraad worden deze gedaan door hun respectievelijke verantwoordelijken in deze raad.
h. Onder de bevoegdheid van de beheerraad vallen de lidgelden en het tarief van de lidgelden, de inkomsten van de kantine tijdens de trainingen, de organisatie en de inkomsten van de eetdag, de organisatie en de uitgaven van het ledenfeest.
i. Door de beheerraad kan er eventueel een bedrag voorzien worden voor elk lid dat traint in de verschillende disciplines.
Art 3 Leden van het dagelijks bestuur:a. Leden van het dagelijks bestuur worden verkozen door het huidige dagelijks bestuur.
b. Leden die zich kandidaat stellen voor het dagelijks bestuur moeten dit schriftelijk kenbaar maken aan het secretariaat van de club. Het secretariaat zal deze leden onmiddellijk kenbaar maken nadat ze zijn voorgelegd aan de beheerraad en het dagelijks bestuur.
c. De kandidaat bestuursleden moeten ¾ van de stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden behalen, om toe te treden tot het bestuur.
d. Het dagelijks bestuur bestaat uit maximum 10 leden.
e. Bij overschrijden van het aantal van tien verkozenen, zal het bestuur een beslissing treffen op de eerst volgende bestuursvergadering. Indien er geen beslissing wordt getroffen, zal de raad van beheer op de vergadering worden uitgenodigd en zal deze met overleg tot een beslissing overgaan.
f. Op de eerstvolgende bestuursvergadering (hoogstens 4 weken na de verkiezing), zal de taak van de nieuwe verkozene worden besproken en goedgekeurd worden door stemming.
g. Het mandaat van een bestuurslid wordt gesteld op tien jaar, of zal verlengd worden door de beheerraad. Een bestuurslid kan zijn ontslag slechts indienen per aangetekend schrijven aan het secretariaat.
h. Het bestuur kan beslissen over het ontslag van een bestuurslid door de meerderheid van stemmen te aanvaarden, dit gebeurt op een bestuursvergadering met ¾ aanwezigheid van de bestuursleden.
i. Een bestuurslid dat drie vergaderingen niet aanwezig is zonder geldige reden, wordt beschouwd als ontslag nemend.
j. Alle bestuursleden moeten aanwezig zijn op de vergaderingen van het bestuur. Bij afwezigheid verzetten zij zich niet tegen de genomen beslissingen.
k. Alle bestuursleden moeten de taak die hun werd toevertrouwd in het bestuur uitvoeren in dienst van de club. Ingeval van weigering dient men de reden daartoe aan de voorzitter over te maken. Het bestuur beslist hierover op de volgende vergadering.
l. Geen beslissing kan genomen worden zonder medeweten en goedkeuring van het bestuur.
m. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling. Indien bij stemming geen meerderheid wordt bekomen, wordt een tweede stemronde gehouden, is daarbij nog geen meerderheid verkregen dan beslist de voorzitter.
n. Het dagelijks bestuur kan sancties opleggen en zelfs tot uitsluiting overgaan aan leden, die de club benadelen in woord en daad.
o. Leden die om bepaalde reden uit de club zijn gesloten en die na een bepaalde tijd terug lid wensen te worden, kunnen dit pas nadat het bestuur er heeft over beslist.
p. Leden die zich kandidaat stellen voor het dagelijks bestuur, moeten minstens zes maanden lid zijn.
q. Het dagelijks bestuur heeft het recht, een lid dat niet zetelt in het dagelijks bestuur, een functie toe te kennen in het bestuur. Dit wil zeggen: mocht er een functie vrijkomen, dan kan deze tijdelijk worden ingevuld. Deze persoon heeft wel geen stemrecht over beslissingen gedaan door het bestuur.
r. Het dagelijks bestuur heeft het recht het reglement van innerlijke orde te wijzigen of aan te vullen voor het goede verloop van de club, dit in overleg met de beheerraad.
s. De dagelijkse besturen houden zich eraan elk jaar een algemene vergadering te houden, voor het goedkeuren van de rekeningen en boekhoudingen van het afgelopen jaar, door de beheerraad. Deze vergadering moet plaatsvinden in de maand januari.
t. Onder de bevoegdheden van de twee dagelijkse besturen vallen al de activiteiten die ingericht worden door deze besturen en de opbrengst ervan (met uitzondering van de activiteiten van de beheerraad). Ook de inkomsten en uitgaven worden beheerd door de besturen zonder inmenging van de beheerraad.
u. De data van de activiteiten worden doorgegeven aan elkaar zodat iedereen, van elke discipline, kan deelnemen aan een activiteit ingericht door de andere tak van de club.Art 4 Instructeurs:a. De hoofdinstructeur of vervangend- hoofdinstructeur zorgt voor het goede verloop van de lessen op het terrein, verdeeld de taken van de instructeurs en staat deze bij indien er zich problemen voordoen.
b. De besturen vragen vergaderingen aan wanneer zij dit nodig vinden of op aanvraag van de instructeurs. Dag, datum en uur wordt door de besturen bepaald.
c. De instructeurs vergadering wordt voorgezeten door deze personen en bijgestaan door een secretaris van de club.
d. Bij afwezigheid van deze, worden zij vervangen door de voorzitter of een aangeduide instructeur.
e. De hoofdinstructeur of zijn vervanger hebben het recht tijdens de lesuren op te treden tegen geleiders of instructeurs, indien nodig.
f. De instructeur zorgt voor een goed verloop in de hem aangewezen groep, en zal de geleiders met raad en daad bijstaan ( met het oog op het gehoorzaamheidsprogramma).
g. De instructeurs geven les op het plein van KVG zonder enige vergoeding.