Homepage Privacy Policy

Algemene privacyverklaring van VZW K.V.Genebos

De hondenschool v.z.w. KV Genebos hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De hondenschool v.z.w. KV Genebos houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor

deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in

deze Privacyverklaring;

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de

verwerking van uw persoonsgegevens;

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat

de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen

wijzen en deze respecteren.

Als hondenschool v.z.w. KV Genebos zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft

hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Hondenschool v.z.w. KV Genebos

Bergstraat 37 D

3945 Ham

hondenschool.kvg@gmail.mail

013/333363 (enkel tijdens de lesuren)

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door de hondenschool v.z.w. KV Genebos verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van De hondenschool v.z.w. KV Genebos

• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

• Het bekomen van subsidiëring door de gemeente (wettelijke verplichting).

• Om erkenning te bekomen van de gemeente.

• Om door te geven aan het overkoepelend orgaan zijnde de vereniging St Hubertus dit in het verband met wedstrijden, bekomen van erkenning.

• Voor het doorgeven aan de verzekering zodat iedereen gedekt is door deze.

• Voor het opmaken van de sportpremie documenten voor de mutualiteit

• Voor het opmaken van de lidkaarten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vrageen opslagen, verzamelen, verwerken:

• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer - gsm-nummer, e-mail en naam mutualiteit

• Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, foto's (genomen op evenementen georganiseerd door de hondenschool kunnen geplaatst worden op de website en facebook en versiering in de kantine of eventueel gebruikt worden voor vermelding in gemeenteblad of krant) Deze foto's zullen steeds gescreend worden op fatsoenlijkheid.

• Voor de veiligheid zijn er ook camera's geplaatst die voldoen aan de wetgeving van 21 maart 2007, deze beelden zullen enkel verwerkt worden indien hier aanleiding wordt toe gegeven bv inbraak. Ze zullen ook enkel over gegeven worden aan de bevoegde instanties (politie).

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Doorgeven van het ledenbestand aan de overkoepelende organisatie St Hubertus.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt.

In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht

deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken,

zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger

dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of

wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De hondenschool v.z.w. KV Genebos bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

De gegevens worden maximaal voor 10 jaar na het laatste gebruik bijgehouden, dit omwille van reünies, aanschaffing nieuwe hond en terug inschrijving, en het doorsturen van uitnodigingen en evenementen.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens

van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we

bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens Hondenschool v.z.w. KV Genebos van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als

daar aanleiding toe is;

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij

fysieke of technische incidenten;

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van

persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van het persoonsgegeven welke

wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met

ons kan opnemen. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website

hondenschool.kvg@gmail.com). (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren). Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of

een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan

uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u

hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy statement

De hondenschool v.z.w. KV Genebos kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 25 Mei 2018

Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.